1. प्रदेश सभा आव्हानको सूचना

  पौष १२, २०७५

View Download

2. अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेश, २०७५

  असोज ११, २०७५

View Download

3. प्रदेश राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७५

  भदौ १४, २०७५

View Download

4. प्रदेश दूग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०७५

  सावन ३०, २०७५

View Download

5. आर्थिक ऐन, २०७५ अन्तर्गत चलचित्रघरमा लाग्ने मनोरञ्जन करको दर हेरफेर सम्बन्धि सूचना

  सावन २०, २०७५

View Download

6. आर्थिक ऐन, २०७५, विनियोजन ऐन, २०७५, प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन, २०७५, स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन, २०७५, खोप सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०७५

  असार २७, २०७५

View Download

7. प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५, कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७५ र प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५

  जेठ ३१, २०७५

View Download

8. प्रदेश नं ४ को प्रदेश सञ्चित कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७४

  जेठ २, २०७५

View Download

कार्यालय भएकाे स्थान


सम्पर्क ठेगाना


प्रदेश सरकार
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

फोन: +९७७-०६१-४६७७११

फ्याक्सः +९७७-०६१-४६७७११

ईमेल info@moial.gandaki.gov.np / moialp4@gmail.com

        

Copyright © 2018 Ministry of Internal Affairs and Law All Right Reserved.
Maintained By:Virtual Technology