1. ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण सम्वन्धी ऐन, २०७५, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५, गण्डकी प्रदेश प्रशिकक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०७५

  चैत २५, २०७५

View Download

2. सहकारी ऐन, २०७५, बर, पिपल, समि र चौतारो संरक्षण ऐन, २०७५

  फागुन २, २०७५

View Download

3. प्रदेश सभा सचिवालयको प्रदेश सभा सदस्य रिक्तको सूचना

  माघ २, २०७५

View Download

4. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना

  मंसिर २१, २०७५

View Download

5. प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५

  असोज ११, २०७५

View Download

6. प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्यको सूचना

  असोज ११, २०७५

View Download

7. केही प्रदेश कानूनलाई संशोधन गर्न वनेको ऐन, २०७५

  असोज ११, २०७५

View Download

8. मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७५

  भदौ १४, २०७५

View Download

9. प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली, २०७४

  फागुन ४, २०७४

View Download

10. प्रदेश नं. ४ को नामाकरण गण्डकी प्रदेश गर्ने सम्बन्धी प्रदेश सभा सचिवालयको सूचना

  असार २२, २०७५

View Download

11. प्रदेश नं. ४ को प्रदेश राजधानी पोखरा तोकिएको प्रदेश सभा सचिवालयको सूचना

  असार १८, २०७५

View Download

12. प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५ , स्थानीय तहकाे सभा सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन, २०७५ 

  बैशाख ३०, २०७५

View Download

13. प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७४

  चैत २१, २०७४

View Download

14. प्रदेश सरकार, प्रदेश नं ४ (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ 

  फागुन ४, २०७४

View Download

15. प्रदेश सभाको अार्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट अधिवेशन अाव्हान सम्बन्धी सूचना

  जेठ ८, २०७५

View Download

16. स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४, मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४

  बैशाख २४, २०७५

View Download

17. मन्त्रिपरिषद कार्यविभाजन हेरफेर सम्बन्धीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको सूचना

  चैत १२, २०७४

View Download

18. मन्त्रिपरिषद गठन र कार्यविभाजन हेरफेर सम्बन्धीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको सूचना

  फागुन ४, २०७४

View Download

19. प्रदेश नं. ४, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४

  बैशाख ५, २०७५

View Download

20. प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०७४

  बैशाख ३, २०७५

View Download

कार्यालय भएकाे स्थान


सम्पर्क ठेगाना


प्रदेश सरकार
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

फोन: +९७७-०६१-४६७७११

फ्याक्सः +९७७-०६१-४६७७११

ईमेल info@moial.gandaki.gov.np / moialp4@gmail.com

        

Copyright © 2018 Ministry of Internal Affairs and Law All Right Reserved.
Maintained By:Virtual Technology