प्रदेश नं. ४ मा पारित एेन तथा मस्याैदा सहमति प्रदान गरिएका विधेयकहरूकाे विवरण

बैशाख ७, २०७५

प्रदेश नं. ४ मा पारित एेन तथा मस्याैदा सहमति प्रदान गरिएका विधेयकहरूकाे विवरण

क्र.स.

विधेयकको नाम

विधेयक मस्यौंदा गर्ने मन्त्रालय

कैफियत

प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि ऐन

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश सभाबाट पारित

स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश सभाबाट पारित

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश सभाबाट पारित

प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश सभाबाट पारित

स्थानीय सभा सञ्चालन सम्बन्धी (कार्यविधि) विधेयक

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृती लिई प्रदेशसभामा पेश गरिएको

आर्थिक कार्यविधि ऐन

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

प्रदेश सभाबाट पारित

प्रदेश आकस्मिक कोष सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

मस्यौदा सहमति प्रदान गरिएको

प्रदेश सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी विधेयक

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

मस्यौदा सहमति प्रदान गरिएको

स्थानिय तहका कानून निर्माण प्रकृया सम्बन्धी विधेयक

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय

मस्यौदा सहमति प्रदान गरिएको

१०

मुख्य न्यायधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवा शर्त सम्बन्धी विधेयक

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय

मस्यौदा सहमति प्रदान गरिएको

११

प्रादेशिक सहकारी सम्बन्धी विधेयक

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

मस्यौदा सहमति प्रदान गरिएको

१२

प्रादेशिक दुग्ध विकास वोर्ड गठन सम्बन्धी विधेयक

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

मस्यौदा सहमति प्रदान गरिएको

१३

प्रादेशिक कृषि व्यवसाय प्रवर्द्बन सम्बन्धी विधेयक

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

मस्यौदा सहमति प्रदान गरिएको

 


Latest Uploads

 • गण्डकी प्रदेश ऐन सङग्रह, खण्ड १, २०७५
  Download
 • सि.सि.टि.भी. खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र
  Download
 • सवारी साधन (मोटरसाइकल तथा स्कुटर) खरिद सम्वन्धी वोलपत्रको सूचना
  Download
 • सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवश सम्वन्धमा
  Download
 • विपद वार्षिक प्रगति
  Download
 • प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा
  Download
 • सार्वजनिक विदा सम्बन्धि सूचना
  Download

Office Location


Contact Details


Provincial Government
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

Phone: +९७७-०६१-४६७७११

Fax: +९७७-०६१-४६७७११

Email info@moial.gandaki.gov.np / moialp4@gmail.com

        

Copyright © 2018 Ministry of Internal Affairs and Law All Right Reserved.
Maintained By:Virtual Technology