४ नं. प्रदेशमा तर्जुमा गर्नुपर्ने कानूनहरुको सूची

बैशाख ७, २०७५

४ नं. प्रदेशमा तर्जुमा गर्नुपर्ने कानूनहरुको सूची

क्र.सं.

विषय

संविधानको धारा

प्रदेश सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानून

धारा २८५(३)

प्रदेश प्रहरी संगठन सम्बन्धी कानुन

धारा २६८(२)

प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कानून

धारा २४४(२)

प्रदेश गाउँपालिका वा नगरपालिका बीचको विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधी सम्बन्धी कानून

धारा २३५ (२) र (३)

 

 

 

अन्य प्रदेशका बासिन्दालाई समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउने कानून

धारा २३३(३)

प्रदेशसभाको सचिवालय स्थापना तथा प्रदेशसभा सचिवको योग्यता, काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी कानून

धारा १९५ (२) र (३)

प्रदेशसभाको विशेषाधिकार सम्बन्धी कानून

धारा १८७(९)

स्थानिय स्तरका न्यायिक निकाय सम्बन्धी कानून

धारा १४८(२)

वित्तीय समानिकरण अनुदान वितरण गर्ने कानून

धारा ६०

१०

वित्तीय तथा सहकारी संस्था सञ्चालन सम्बन्धी कानून

 

११

पर्यटकीय तथा मनोरञ्जनात्मक गतिविधिबाट उत्पादन भएका फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानून

 

१२

घरपालुवा पशुपंक्षीको जनसंख्या व्यवस्थापन तथा कल्याण सम्बन्धी कानून

 

१३

वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र सम्बन्धी कानून

 

१४

वर पिपल तथा चौतारो संरक्षण सम्बन्धी कानून

 

१५

प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कानून

 

१६

रैथाने जातका लोपन्मुख बोट विरुवा तथा पशुपंक्षी संरक्षण सम्बन्धी कानून

 

१७

रेडियो, एफ.एम, टेलिभिजन संचालन सम्बन्धी कानून

 

१८

वातावरण संरक्षण सम्बन्धी प्रादेशिक कानून

 

१९

लघु विद्युत उत्पादन सम्बन्धी कानून

 

२०

तथ्यांक सम्बन्धी प्रादेशिक कानून

 

२१

कृषि आय कर सम्बन्धी प्रादेशिक कानून

 

२२

गुठी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रादेशिक कानून

 

२३

सवारी साधन सम्बन्धी प्रादेशिक कानून

 

२४

मनोरञ्जन कर सम्बन्धी कानून

 

२५

घर जग्गा रजिष्ट्रेशन सम्बन्धी कानून

 

२६

प्रादेशिक संग्रहालय तथा अभिलेखालय स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कानून

 

२७

प्रादेशिक पुस्तकालय स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कानून

 

२८

भाषा, लिपि, संस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण सम्बन्धी प्रादेशिक कानून

 

२९

श्रम¸ रोजगारी र व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरुको अधिकतम काम गर्ने पाउने समय सम्बन्धी कानून

 

३०

बालबालिकाको व्यक्तित्व विकास सम्बन्धी कानून

 


Latest Uploads

 • गण्डकी प्रदेश ऐन सङग्रह, खण्ड १, २०७५
  Download
 • सि.सि.टि.भी. खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र
  Download
 • सवारी साधन (मोटरसाइकल तथा स्कुटर) खरिद सम्वन्धी वोलपत्रको सूचना
  Download
 • सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवश सम्वन्धमा
  Download
 • विपद वार्षिक प्रगति
  Download
 • प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा
  Download
 • सार्वजनिक विदा सम्बन्धि सूचना
  Download

Office Location


Contact Details


Provincial Government
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

Phone: +९७७-०६१-४६७७११

Fax: +९७७-०६१-४६७७११

Email info@moial.gandaki.gov.np / moialp4@gmail.com

        

Copyright © 2018 Ministry of Internal Affairs and Law All Right Reserved.
Maintained By:Virtual Technology