पछिल्ला डकुमेन्टसहरु

 • सूचीकृत भएको आसयको सूचना
  Download
 • सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०७६
  Download
 • स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन, २०७५
  Download
 • स्थानीय तहको सभा सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन, २०७५
  Download
 • सिलबन्दी दरभउपत्र स्वीकृत भएको आशय
  Download

प्रदेश नं. ४ मा पारित एेन तथा मस्याैदा सहमति प्रदान गरिएका विधेयकहरूकाे विवरण

प्रदेश नं. ४ मा पारित एेन तथा मस्याैदा सहमति प्रदान गरिएका विधेयकहरूकाे विवरणप्रदेश नं. ४ मा पारित एेन तथा मस्याैदा सहमति प्रदान गरिएका विधेयकहरूकाे विवरण

क्र.स.

विधेयकको नाम

विधेयक मस्यौंदा गर्ने मन्त्रालय

कैफियत

प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि ऐन

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश सभाबाट पारित

स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश सभाबाट पारित

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश सभाबाट पारित

प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेश सभाबाट पारित

स्थानीय सभा सञ्चालन सम्बन्धी (कार्यविधि) विधेयक

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृती लिई प्रदेशसभामा पेश गरिएको

आर्थिक कार्यविधि ऐन

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

प्रदेश सभाबाट पारित

प्रदेश आकस्मिक कोष सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

मस्यौदा सहमति प्रदान गरिएको

प्रदेश सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी विधेयक

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

मस्यौदा सहमति प्रदान गरिएको

स्थानिय तहका कानून निर्माण प्रकृया सम्बन्धी विधेयक

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय

मस्यौदा सहमति प्रदान गरिएको

१०

मुख्य न्यायधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवा शर्त सम्बन्धी विधेयक

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय

मस्यौदा सहमति प्रदान गरिएको

११

प्रादेशिक सहकारी सम्बन्धी विधेयक

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

मस्यौदा सहमति प्रदान गरिएको

१२

प्रादेशिक दुग्ध विकास वोर्ड गठन सम्बन्धी विधेयक

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

मस्यौदा सहमति प्रदान गरिएको

१३

प्रादेशिक कृषि व्यवसाय प्रवर्द्बन सम्बन्धी विधेयक

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

मस्यौदा सहमति प्रदान गरिएको

 


उजुरी वा गुनासो

सम्पर्क ठेगाना
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

फोन: +९७७-०६१-४६७७११, ‌‍+९७७-०६१५६७७३२

फ्याक्सः +९७७-०६१-४६७७११

ईमेल Office: moialp4@gmail.com, Peace section: moialpeace@gmail.com, Disaster section: moialdisaster@gmail.com, Law section: moialp4law@gmail.com, Police section: policesection.moialpkr@gmail.com, Sanchar section: moialp4sanchar@gmail.com


गुनासो वा उजुरी गर्नुहोस्

कार्यालय भएकाे स्थान


सम्पर्क ठेगाना


प्रदेश सरकार
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

फोन: +९७७-०६१-४६७७११, ‌‍+९७७-०६१५६७७३२

फ्याक्सः +९७७-०६१-४६७७११

ईमेल Office: moialp4@gmail.com, Peace section: moialpeace@gmail.com, Disaster section: moialdisaster@gmail.com, Law section: moialp4law@gmail.com, Police section: policesection.moialpkr@gmail.com, Sanchar section: moialp4sanchar@gmail.com

        

Copyright © 2021 Ministry of Internal Affairs and Law All Right Reserved.
This page has been viewed counter free times. Maintained By:Virtual Technology