पछिल्ला डकुमेन्टसहरु

 • सूचीकृत भएको आसयको सूचना
  Download
 • सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०७६
  Download
 • स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन, २०७५
  Download
 • स्थानीय तहको सभा सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन, २०७५
  Download
 • सिलबन्दी दरभउपत्र स्वीकृत भएको आशय
  Download

४ नं. प्रदेशमा तर्जुमा गर्नुपर्ने कानूनहरुको सूची

४ नं. प्रदेशमा तर्जुमा गर्नुपर्ने कानूनहरुको सूची४ नं. प्रदेशमा तर्जुमा गर्नुपर्ने कानूनहरुको सूची

क्र.सं.

विषय

संविधानको धारा

प्रदेश सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानून

धारा २८५(३)

प्रदेश प्रहरी संगठन सम्बन्धी कानुन

धारा २६८(२)

प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कानून

धारा २४४(२)

प्रदेश गाउँपालिका वा नगरपालिका बीचको विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधी सम्बन्धी कानून

धारा २३५ (२) र (३)

 

 

 

अन्य प्रदेशका बासिन्दालाई समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउने कानून

धारा २३३(३)

प्रदेशसभाको सचिवालय स्थापना तथा प्रदेशसभा सचिवको योग्यता, काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी कानून

धारा १९५ (२) र (३)

प्रदेशसभाको विशेषाधिकार सम्बन्धी कानून

धारा १८७(९)

स्थानिय स्तरका न्यायिक निकाय सम्बन्धी कानून

धारा १४८(२)

वित्तीय समानिकरण अनुदान वितरण गर्ने कानून

धारा ६०

१०

वित्तीय तथा सहकारी संस्था सञ्चालन सम्बन्धी कानून

 

११

पर्यटकीय तथा मनोरञ्जनात्मक गतिविधिबाट उत्पादन भएका फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानून

 

१२

घरपालुवा पशुपंक्षीको जनसंख्या व्यवस्थापन तथा कल्याण सम्बन्धी कानून

 

१३

वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र सम्बन्धी कानून

 

१४

वर पिपल तथा चौतारो संरक्षण सम्बन्धी कानून

 

१५

प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कानून

 

१६

रैथाने जातका लोपन्मुख बोट विरुवा तथा पशुपंक्षी संरक्षण सम्बन्धी कानून

 

१७

रेडियो, एफ.एम, टेलिभिजन संचालन सम्बन्धी कानून

 

१८

वातावरण संरक्षण सम्बन्धी प्रादेशिक कानून

 

१९

लघु विद्युत उत्पादन सम्बन्धी कानून

 

२०

तथ्यांक सम्बन्धी प्रादेशिक कानून

 

२१

कृषि आय कर सम्बन्धी प्रादेशिक कानून

 

२२

गुठी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रादेशिक कानून

 

२३

सवारी साधन सम्बन्धी प्रादेशिक कानून

 

२४

मनोरञ्जन कर सम्बन्धी कानून

 

२५

घर जग्गा रजिष्ट्रेशन सम्बन्धी कानून

 

२६

प्रादेशिक संग्रहालय तथा अभिलेखालय स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कानून

 

२७

प्रादेशिक पुस्तकालय स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कानून

 

२८

भाषा, लिपि, संस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण सम्बन्धी प्रादेशिक कानून

 

२९

श्रम¸ रोजगारी र व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरुको अधिकतम काम गर्ने पाउने समय सम्बन्धी कानून

 

३०

बालबालिकाको व्यक्तित्व विकास सम्बन्धी कानून

 


उजुरी वा गुनासो

सम्पर्क ठेगाना
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

फोन: +९७७-०६१-४६७७११, ‌‍+९७७-०६१५६७७३२

फ्याक्सः +९७७-०६१-४६७७११

ईमेल Office: moialp4@gmail.com, Peace section: moialpeace@gmail.com, Disaster section: moialdisaster@gmail.com, Law section: moialp4law@gmail.com, Police section: policesection.moialpkr@gmail.com, Sanchar section: moialp4sanchar@gmail.com


गुनासो वा उजुरी गर्नुहोस्

कार्यालय भएकाे स्थान


सम्पर्क ठेगाना


प्रदेश सरकार
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

फोन: +९७७-०६१-४६७७११, ‌‍+९७७-०६१५६७७३२

फ्याक्सः +९७७-०६१-४६७७११

ईमेल Office: moialp4@gmail.com, Peace section: moialpeace@gmail.com, Disaster section: moialdisaster@gmail.com, Law section: moialp4law@gmail.com, Police section: policesection.moialpkr@gmail.com, Sanchar section: moialp4sanchar@gmail.com

        

Copyright © 2021 Ministry of Internal Affairs and Law All Right Reserved.
This page has been viewed counter free times. Maintained By:Virtual Technology