पछिल्ला डकुमेन्टसहरु

 • कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७५
  Download
 • खोप सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०७५
  Download
 • गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७६
  Download
 • गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०७५
  Download
 • गण्डकी प्रदेश विकास प्राधिकरण ऐन, २०७७
  Download

गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७६

उजुरी वा गुनासो

सम्पर्क ठेगाना
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

फोन: +९७७-०६१-४६७७११, ‌‍+९७७-०६१५६७७३२

फ्याक्सः +९७७-०६१-४६७७११

ईमेल Office: moialp4@gmail.com, Peace section: moialpeace@gmail.com, Disaster section: moialdisaster@gmail.com, Law section: moialp4law@gmail.com, Police section: policesection.moialpkr@gmail.com, Sanchar section: moialp4sanchar@gmail.com


गुनासो वा उजुरी गर्नुहोस्

कार्यालय भएकाे स्थान


सम्पर्क ठेगाना


प्रदेश सरकार
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

फोन: +९७७-०६१-४६७७११, ‌‍+९७७-०६१५६७७३२

फ्याक्सः +९७७-०६१-४६७७११

ईमेल Office: moialp4@gmail.com, Peace section: moialpeace@gmail.com, Disaster section: moialdisaster@gmail.com, Law section: moialp4law@gmail.com, Police section: policesection.moialpkr@gmail.com, Sanchar section: moialp4sanchar@gmail.com

        

Copyright © 2021 Ministry of Internal Affairs and Law All Right Reserved.
This page has been viewed counter free times. Maintained By:Virtual Technology